Prema mjerama iz nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za reciklažu i odlaganje građevinskog otpada predviđa se gradnja velikog reciklažnog dvorišta (RD) na Kostanjeku, gradska četvrt Podsused-Vrapče. Nacrt ovog Plana gospodarenja otpadom (PGO) kao ni strateška studija utjecaja PGO-a na okoliš (SPUO) nije predvidjela mjerenje nultog stanja okoliša na Kostanjeku prije svega kvalitete zraka na sadržaj čestica. Naime znamo da će čestice odnosno njihovo raznošenje biti dominantni problem rada predviđenog RD-a za skladištenje i reciklažu građevnog otpada. Ovo je posebno važno jer upravo zapadni dio Grada Zagreba godinama ima II (lošu) kategoriju kvalitete zraka baš zbog povećanih koncentracija lebdećih čestica u zraku. Mjerenja (zadnja dostupna za 2016. godinu) pokazuju kako je na mjernoj postaji Susedgrad zrak upravo bio II (loše) kategorije zbog čestica i dušikovih oksida. Članak 42. Zakona o zaštiti zraka omogućava da se lokacijska, građevinska i uporabna dozvola može izdati za zahvat koji se gradi na području II kategorije zraka samo ako se Studijom utjecaja na okoliš dokaže da taj zahvat neće narušiti kvalitetu zraka odnosno ako su propisane sve mjere sprječavanja onečišćenja zraka. Koliko je poznato nije izrađena Studija o utjecaju na okoliš, a nisu poznati ni tehnološki kapaciteti obrade i odlaganja građevnog otpada. Također, strateška SPUO nije dokazala da će se radom RD-a popraviti kvaliteta zraka na ovom području. Kako nije poznat okvirni kapacitet planiranog RD-a za reciklažu i odlaganje građevnog otpada, niti su poznati okvirni prostorni gabariti, mikrolokacija izgradnje, tehnologije obrade i drugi parametri rada, strateška SPUO nije niti mogla objektivno i nepristrano procijeniti moguće utjecaje na okoliš.

Principijelno gledano, na području zapadnog dijela Grada Zagreba treba prvo postići I kategoriju zraka da bi bilo koje postrojenje s emisijama u zrak moglo započeti s radom. Da bi se zrak doveo u I kategoriju nužno je izraditi Akcijski plan, a da se na tome radi za područje zapadnog dijela Grada Zagreba nije poznato. Sve upućuje na to da bi izgradnja RD za reciklažu i odlaganje građevnog otpada dodatno opteretila kvalitetu zraka, što bi posredno dodatno negativno utjecalo na zdravlje građana ne samo zbog čestica veći zbog onog što te čestice nose na sebi, različite organske i anorganske štetne spojeve i teške metale. Oko lokacije se nalaze i stambena naselja te je negativan aspekt rada RD mogući zbog buke te transporta kao i pojave klizišta. Smatramo da iz svih navedenih razloga predložena lokacija “Kostanjek” za smještaj RD za reciklažu i odlaganje građevnog otpada nikako nije prikladna i da treba tražiti druge alternativne lokacije.

Mirko Budiša

Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram