Odbor za zaštitu okoliša i prirode izražava svoje zadovoljstvo najavom gradonačelnika grada Zagreba o odustajanju od izgradnje spalionice otpada. Nadamo se da će grad Zagreb svoje daljnje napore po pitanja gospodarenja otpadom riješavati u skladu sa rezoluciju Europskog parlamenta o učinkovitoj uporabi resursa pri čemu otpad postaje sirovina za nove proizvode. Ovakav pristup temeljen na kružnom gospodarstvu, osigurava posve novi ekonomski model kojem je cilj održivo gospodarenje otpadom i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda, štednja prirodnih resursa, energije i očuvanje okoliša. Da bi se to postiglo, grad Zagreb treba hitno donijeti novi Plan gospodarenja otpadom kojim će se naglasak dati na poštivanje reda prvenstva u gospodarenju otpadom prije svega na mjere sprječavanja i izbjegavanja nastanka otpada, njegovu ponovnu upotrebu i reciklažu, eneregtsku oporabu i odlaganje kao zadnjoj mjeri kojoj treba pribjegavati. Za postizanje kvalitativnih i kvantitativnih ciljeva u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže iskoristivih komponenti komunalnog otpada (50% za papir, plastiku, metale i staklo do 2020 godine) te smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada na 35% od količine iz referentne 1997.godine, potrebno je odmah pristupiti izradi akcijskog plana odvojenog prikupljanja otpada bilo na mjestu nastanka otpada bilo na postrojenjima za sortiranje, uvođenju kućnog kompostiranja u individualnim stambenim jedinicama za stanovanje gdje postoje okućnice te kompostiranju odvojenog biootpada, prije svega zelenog i kuhinjskog otpada. Dodatno, kroz mrežu reciklažnih dvorišta uključujući i mobilna reciklažna dvorišta te posebna sabirna mjesta, potrebno je značajno unaprijediti i prikupljanje ostalih posebnih kategorija otpada koje  ugavnom završavaju na odlagalištu ili divljim odlagalištima. Grad Zagreb predstavlja po količini otpada ¼ ukupnog otpada koji se danas odlaže na odlagališta širom Hrvatske. Rješavanjem problema gospodarenja sa oko 300.000,0 tona komunalnog otpada, grad Zagreb će u većoj mjeri pridonijeti i postizanju nacionalnih ciljeva gospodarenja otpadom koji su propisani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom odnosno odrebama pristupnog ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije. Na taj način je moguće izbjeći  penale koje bi zbog neispunjavanja propisanih ciljeva Europska komisija moga propisati Hrvatskoj.

 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Mirko Budiša, dipl.ing.kem.tehn.

Predsjednik Odbora

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram