Sudjelovanje na seminaru Liberal Education Policies – The Key to Enlightenment Participation and Progress held from July 10th to July 22nd, 2016 at International Academy for Leadership (IAF) u Gummersbachu u Njemačkoj bilo je za mene vrlo lijepo i poučno iskustvo.

Ovaj izvještaj prvenstveno odražava moja razmišljanja o liberalizmu i o lekcijama koje smo učili na  IAF Gummersbach, a nadasve koliko su one obogatile moje osobne stavove o navedenoj tematici.

Radionice na temu Liberal Educational Policy – The Key to Enlightenment Participation and Progress predstavljale su za mene izuzetno novo iskustvo obzirom da smo na vrlo neposredan i razumljiv način usvajali nova znanja o Liberalizmu te  o Liberalnoj filozofiji odnosno o temeljima na kojima počiva navedena akademija, a to su mir, sloboda, poštovanje, tolerancija, jednakost i briga.

Na predavanjima smo dobili uvid u edukacijske politike kroz različita viđenja ali i usvojili znanja o tome što jedan efikasan edukacijski sistem sadržava i o kojim komponentama treba voditi računa. Naučili smo da su to jasno i koncizno usmjeravanje, zadani okvir i jasan mehanizam putem kojeg se isto isporučuje javnosti.

Nadalje, na akademiji su ukazali na potrebu holističkog pristupa prilikom izgradnje efikasnog edukacijskog sistema, a kako bi se iskoristio u svrhu iznalaženja prave mjere između centraliziranog i decentraliziranog management-a.

Takovi tipovi management-a raspravljani su i na radionicama uz pomoć analogije te su objašnjeni kao pauci ili morske zvijezde, a u zavisnosti od načina upravljanja obrazovnim ustanovama. Na taj način učenje je predstavljalo i veliki užitak i zabavu.

Naučili smo i kako uzeti u obzir sve elemente važne za zainteresirane dionike obrazovnih procesa  i kako prilikom uočavanja stilova upravljanja istim iznači najbolji oblik pomoću kojeg bi se liberalni elementi mogli involvirati u edukacijske politike.

Radionice su bile osmišljene na način da potaknu kreativnost polaznika te da kroz osmišljavanje najboljih rješenja uče kako vješto i efikasno provoditi edukacijske politike te graditi okvire koji će podržati politike i razvijati efikasne mehanizme.

Program je sadržavao i on line fazu koja je ujedno bila i kvalifikacijska te je u pripremnoj fazi seminara dala sudionicima mogućnost da usvoje osnovna znanja o budućem seminaru ali isto tako i da nauče nešto o budućim sudionicima i o zemljama iz kojih dolaze te o sistemu edukacija važećem kod njih. Takva pripremna faza seminara omogučila je i na neki način edukaciju po mjeri svakog od polaznika obzirom da se kroz online pristup dobio uvid u njegov rad, djelovanje ali  i osobna razmišljanja.

Tijekom on line programa edukacije korišteni su različiti modeli  i tehnike, a kako bi polaznici ostali uključeni. Na kraju svake lekcije odnosno modula tražilo se od sudionika da izvedu zaključke i daju osvrt na naučeno.

 

Boravak u  IAF, Gummersback  bio je izuzetno poticajan obzirom na prekrasnu prirodu koja ga okružuje te kroz to i na bolju fokusiranost na edukaciju i promišljanje novih ideja, a u zavisnosti i od kulturnog background-a svakog učesnika.

Socijalno kulturna različitost u našem seminarskom razredu dala nam je izuzetnu mogućnost da na pojedine situacije gledamo iz potpuno različitih perspektiva. Kulturna i etnička različitost svakome od nas dala je šansu da naučimo više o našim socijalnim i kulturnim razlikama ali isto tako i o dodirnim točkama.

Bilo je vrlo interesantno učiti o različitim edukacijskim sistemima različitih zemalja I konfrontirati stavove te uočavati teškoće u provedbi u zavisnosti od specifičnih birokratskih barijera.

Također upoznali smo se i sa njemačkim edukacijskim sistemom. Bili smo u posjetu Fakultetu u Hagenu  te nam je na kraćem predavanju prezentirana njihova vizija budućih predavanja te nam je objašnjen njihov sistem visokog školstva. Težište je na usvajanju novih tehnologija kako od strane profesora tako i od strane studenata. Gradnja nove komunikacijske platforme glavni je cilj profesora i uprave fakulteta.

Upriličen je i posjet dvjema osnovnim školama te su kroz razgovor s profesorima uočene  prednosti njemačkog načina edukacije djece i omladine. Navedeno je da je njemačka strukovna edukacija najbolja na svijetu, a detaljne informacije doznali smo i od gospodina C.Arnolda voditelja ispitnog ureda pri Obrtničkoj komori. Imali smo sastanak i sa vladinim savjetnikom za školstvo, kulturnu razmjenu, mlade, znanost, istraživanje i umjetnost gospodinom H.Paulsen.

U Njemačkoj sistem edukacije je autonoman i odvojen od političkog utjecaja, a zadani okvir i curriculum ažuriraju se svakih nekoliko godina. Polaznici akademije bili su upoznati i sa znamenitostima Koelna i Stuttgarta. Gostoprimstvo njemačkih prijatelja i profesora bilo je na visokom nivou tako da nam je počelo nedostajati već prvog dana odlaska iz Njemačke.

Svi već osjećamo dobrobit navedenog seminara jer ćemo u svojim sredinama pokušati implementirati naučeno posebno u segmentu edukacije, a također ćemo svoja promišljanja moći razmijeniti i sa svojim novim prijateljima diljem svijeta.

 

Ines Rudelić, diplomirani politolog

Predsjednica Liberalki grada Zagreba

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram